Facebook Instagram

Konraindikace


Kontraindikace - co je třeba změnit

Kontraindikace je stav nebo faktor, který znemožňuje (zakazuje) provedení určitého léčebného nebo diagnostického výkonu včetně podání určitých léčiv. Z hlediska stavu pacienta a jeho reaktivity na léčivo se rozlišuje kontraindikace dočasná (např. v průběhu těhotenství a kojení se nepodává většina léků, po skončení tohoto stavu lze léky opět užívat) a trvalou (např. alergická reakce na antibiotika, která se už nikdy nepodávají, aby nedošlo k anafylaktické reakci ohrožující život).

Dočasná kontraindikace brání v očkování pouze po určitou dobu, v podstatě dokud není odstraněna nebo stabilizována zdravotní překážka k očkování.

Trvalá kontraindikace je obvykle uplatňována v případech závažného chronického onemocnění nebo závažné reakce po předchozím očkování.

O kontraindikaci rozhoduje praktický lékař pro děti a dorost na základě své odbornosti a znalostí a v neposlední řadě na základě doporučení či přímé kontraindikace odborných specialistů (neurolog, imunolog, dermatolog, gastroenterolog, endokrinolog a jiní).

Bohužel se často setkáváme s případy, kdy pediatři nedbají stavu dítěte ani upozornění výrobce a očkují v nevhodnou dobu. Pokud máte obavy či nesouhlasíte s postupem pediatra, obraťte se na specialistu. Můžete také kontaktovat naši poradnu na poradna@poockovani.cz, pokusíme se vás nasměrovat.

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytnou těžké, závažné reakce po očkování, s největší pravděpodobností bude posláno do očkovacího centra, kde po testech bude nejspíš očkováno pod dohledem, s medikací, případně jinými vakcínami.

Očkovací centra:

Praha, FN Motol - MUDr. Škovránková, MUDr. Horáková
Brno, FN U svaté Anny, doc. MUDr. Thon

Problematika kontraindikací představuje hojně diskutované téma. Z výpovědí rodičů a ošetřujících lékařů vyplývá, že spektrum nežádoucích účinků po očkování může být daleko širší, než se předpokládá. Očkování se změnilo - očkovacích látek je více, mají jiné složení, tvoří je kombinace bakteriálních a virových antigenů, děti se očkují v jiném schématu než před deseti či dvaceti lety, v kratších intervalech. To vše a mnohem více může mít za následek narůstající počet dětí s problémy s imunitou a nervovým systémem. Rychle se rozvíjející obor neuroimunologie popisuje vztahy mezi silnou imunitní stimulací a poškozením nervového systému v jakémkoli věku. Mnoho vědeckých studií popisuje souvislosti mezi očkováním a neurologickým a imunitním posunem ve vývoji, který může mít za následek doživotní problémy očkovaného jedince. Proto je potřeba upozorňovat na stavy, o nichž se ví (či se předpokládá), že mohou být rizikové pro očkování. Tyto stavy je třeba také uznat kontraindikacemi. Přestože většina lékařů neuznává některé níže uvedené stavy za kontraindikace, my rodiče s dětmi poškozenými po očkování budeme i nadále vést debatu s odbornou lékařskou veřejností a usilovat o to, aby se tato praxe změnila a nedocházelo kpoškozování dětí.

Dočasná kontraindikace očkování

Očkovat by se nemělo při infekčním onemocnění dítěte nebo člena rodiny, při zvýšené teplotě, rýmě, růstu zubů, průjmu, zvracení, jakékoli nepohodě dítěte, stresové situaci (např. stěhování, narození sourozence). Nejen dítě, ale i všichni členové rodiny musí být bez známek infekčního onemocnění alespoň 14 dní před očkováním. Očkování během probíhající infekce by mohlo zhoršit průběh infekce z důvodu snížení imunity při několika probíhajících infekcích najednou. Pokud má vaše dítě rýmu, lehce zvýšenou teplotu nebo mu rostou zuby s průvodními projevy (průjem, rýma, nepohoda, vztek), očkování odsuňte, přestože se v příbalovém letáku (SPC) vakcíny uvádí, že očkování při zvýšené teplotě lze provést. Tato informace z SPC je určená pro ty světové oblasti, kde je lékařská péče těžko dostupná a lékař potká dítě jednou za rok, proto ho očkuje i za podmínek nefyziologického stavu. Tato praxe není u nás nutná, jelikož zdravotní péče je v našich podmínkách dostupná kdykoli. Lékař i rodiče by s očkováním měli počkat do doby, až dítě bude zcela zdravé a bez potíží. Je-li v rodině nemocný rodič či sourozenec, vyčkejte, až se uzdraví. Dítě by mohlo být již nakažené, byť zatím bez projevů, a očkováním by se jeho stav mohl výrazně zkomplikovat.

Dočasná / trvalá kontraindikace očkování

Očkovat by se určitě nemělo při poruše neurologického vývoje - hypotonii, ztrátě již nabytých psychomotorických dovedností, poruše řeči, spánku, šilhání, změnách v chování, epilepsii, probíhající rehabilitaci a dalších stavech.

 1. V případě, že vaše dítě má potíže s pohybem, například nepase koníčky, nepřetáčí se nebo podstupuje rehabilitaci např. Vojtovou metodou ke srovnání motorických dovedností, dohodněte se s pediatrem na odkladu očkování do doby normálního motorického stavu.

 2. Pokud pozorujete na dítěti snížené napětí svalů (stav hadrové panenky, i přechodný, zástava vývoje pohybů, porucha chůze aj.), oznamte to pediatrovi. Jedná se o stav, který je třeba řešit s neurologem či rehabilitačním specialistou. Tento stav může nastat i po očkování. Děti s tzv. hypotonií často trpí poruchou chování v pozdějším věku (ADHD). Očkování je potřeba odložit, dokud se stav neupraví do normy.

 3. V případě epilepsie či jiného poškození mozku, zejména vzniklého po očkování, je otázkou, zda v očkování pokračovat. I přes podávání léků během očkování a hospitalizaci nelze v žádném případě zaručit, že nedojde k poškození mozku. Další očkování dobře zvažte.

 4. Pokud došlo po očkování k zabrzdění či ztrátě psychomotorických dovedností, další očkování odložte alespoň o půl roku do doby, než se tyto dovednosti vrátí do normy, a poraďte se s odborníkem.

Narušená imunita dítěte - imunodeficit, častá nemocnost, autoimunitní poruchy, alergie, astma, ekzém apod.

 1. Očkování ovlivňuje vývoj imunity, zvláště očkovací směs hexavakcína posiluje tzv. Th2 imunitu (protilátkovou) a oslabuje Th1 imunitu (buněčnou). Zvýšená Th2 imunita může vést k autoagresivním projevům imunity, tedy alergiím, astmatu, ekzému, autoimunitním onemocněním, buněčnému imunodeficitu a tím i časté nemocnosti (opakované záněty středouší, průdušek, angíny aj.). Po očkování může dojít k útlumu všech složek imunity, stejně jako po jakékoli infekci. Pokud po očkování došlo k rozvoji či zhoršení ekzému, zánětům horních cest dýchacích, ledvin, uší, průdušek aj., odložte další očkování až o půl roku od poslední dávky (reaktivita vakcíny bude nadále probíhat a její efekt nebude půlroční pauzou přerušen) či dle stavu dítěte.

 2. V případě alergie na vejce žádejte vakcínu proti MMR bez reziduálních vaječných proteinů. Lze individuálně zvážit očkování po ověření přecitlivělosti intradermálním nebo kožním prick testem s vysoce ředěným obsahem vakcíny. Ačkoli výrobci MMR vakcín upozorňují na možné riziko reakce přecitlivělosti z důvodu reziduálních vaječných proteinů, celosvětové doporučení tuto přecitlivělost nepovažuje za kontraindikaci pro MMR očkování.

 3. Autoimunitní onemocnění dítěte či jiného člena rodiny může být důvodem k trvalé kontraindikaci k očkování, protože očkování může takové onemocnění u predisponovaných jedinců vyvolat a, u již zatížených významně zhoršit. Tento fakt není bohužel příliš známý, očkují se např. děti s predispozicí či již probíhající celiakií, kterou komplementárně může doprovázet diabetes mellitus 1. typu, tedy další autoimunitní onemocnění, které některé studie spojují s očkováním jako možným spouštěčem.

Výčet kontraindikací z SPC, jehož se drží většina lékařů, který je však dle POOČKOVÁNÍ nutné doplnit a zohlednit řadu dalších stavů

Kontraindikace ze SPC Infanrix hexa:

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo na formaldehyd, neomycin a polymyxin. Hypersenzitivita po předchozí aplikaci vakcín proti difterii, tetanu, pertusi, hepatitidě B, poliomyelitidě nebo Hib.

Infanrix hexa je kontraindikována u dětí, u nichž se do sedmi dnů po předchozím očkování vakcínou obsahující pertusovou složku vyskytla encefalopatie neznámé etiologie. V takových případech se musí očkování proti pertusi přerušit a dále se očkuje jen vakcínami proti difterii-tetanu, hepatitidě B, poliomyelitidě a Hib.

Podobně jako u jiných vakcín i aplikace vakcíny Infanrix hexa musí být odložena u osob trpících vážným akutním horečnatým onemocněním. Přítomnost slabé infekce však není považována za kontraindikaci.

Zvláštní upozornění:

Jestliže dojde v časové souvislosti s aplikací vakcíny obsahující pertusovou složku k některé z dále popsaných reakcí, je nutné řádně zvážit podání dalších dávek vakcín, které pertusovou složku obsahují:

 • teplota ≥ 40,0 °C během 48 hodin po očkování s neprokázanou jinou souvislostí;

 • kolaps nebo šokový stav (hypotonicko-hyporesponzivní epizoda) během 48 hodin po očkování;

 • trvalý neutišitelný pláč trvající déle než 3 hodiny během 48 hodin po očkování;

 • křeče s horečkou nebo bez ní během prvních 3 dnů po očkování.

Za určitých podmínek, například v případě vysokého výskytu dávivého kašle, však očekávaný přínos imunizace převáží možná rizika.

Podobně jako u jiného očkování by se měl pečlivě zvážit prospěch a riziko imunizace vakcínou Infanrix hexa nebo její odklad u kojenců nebo dětí trpících nástupem nové ataky nebo progresí závažné neurologické poruchy.

Nemocným s trombocytopenií a s poruchami srážlivosti krve musí být vakcína Infanrix hexa aplikována se zvýšenou opatrností, neboť po intramuskulárním podání může dojít ke krvácení.

Kontraindikace ze SPC Priorix:

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo na neomycin. Výskyt kontaktní dermatitidy po neomycinu v anamnéze však není kontraindikací.

Hypersenzitivní reakce na vaječnou bílkovinu, viz bod 4.4. Závažná humorální nebo buněčná (primární či získaná) imunodeficience, např. závažné kombinované imunodeficience, agamaglobulinemie a AIDS nebo symptomatická HIV infekce nebo věkově specifický procentuální podíl CD4+ T-lymfocytů u dětí mladších 12 měsíců: CD4+ < 25 %; u dětí mezi 12 a35 měsíci: CD4+ < 20 %; u dětí mezi 36 a59 měsíci: CD4+ < 15 % .


Těhotenství

Ženám, které plánují otěhotnět, by se mělo doporučit oddálit otěhotnění o 1 měsíc po očkování. Podobně jako u jiných vakcín musí být aplikace vakcíny Priorix inj. stříkačka odložena v případě závažného akutního horečnatého onemocnění. Přítomnost slabé infekce, jako je např. nachlazení, však není důvodem k odložení očkování.

Zvláštní upozornění:

Priorix inj. stříkačka se má podávat s opatrností osobám s onemocněním centrálního nervového systému (CNS), náchylným k febrilním křečím nebo osobám, u nichž jsou v rodinné anamnéze uvedeny křeče. Očkovaný jedinec s anamnézou febrilních křečí se musí pečlivě sledovat. Viry spalniček a příušnic se získávají reprodukcí na kulturách buněk kuřecích embryí a mohou obsahovat stopy vaječných bílkovin. U jedinců, kteří mají v anamnéze výskyt anafylaktických, anafylaktoidních nebo jiných bezprostředních reakcí (například generalizovaný výskyt kopřivky, otok úst a krku, potíže s dýcháním, hypotenzi nebo šok) následujících po konzumaci vajíčka, může být po očkování zvýšené riziko výskytu bezprostředních reakcí z přecitlivělosti, i když k těmto typům reakcí dochází velmi vzácně. Jedinci, u nichž došlo po konzumaci vajíčka k anafylaktické reakci, musí být očkováni s výjimečnou opatrností a lékař musí mít k dispozici prostředky ke zvládnutí anafylaxe, pokud by k ní došlo.

Trombocytopenie – po očkování živými vakcínami proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám byly hlášeny případy zhoršení trombocytopenie a případy rekurence trombocytopenie u osob, u kterých došlo k výskytu trombocytopenie po první dávce těchto vakcín. Vznik trombocytopenie v souvislosti s očkováním proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je vzácný a trombocytopenie obecně spontánně ustoupí. U pacientů s trombocytopenií, nebo s trombocytopenií v anamnéze po očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je třeba riziko a přínos očkování vakcínou Priorix inj. stříkačka velmi pečlivě posoudit. Tito pacienti by měli být očkováni s opatrností a přednostně subkutánní cestou.


Imunokompromitovaní pacienti

U pacientů s vybranými imunodeficiencemi je třeba zvážit, zda přínos očkování převažuje nad riziky (např. jedinci HIV asymptomatičtí, s deficitem podtřídy IgG, vrozenou neutropenií, chronickou granulomatozou a s onemocněním při nedostatku komplementu). Imunokompromitovaní pacienti, u kterých není kontraindikace k podání této vakcíny, nemusí na očkování reagovat tak dobře jako imunokompetentní pacienti. Proto někteří z těchto pacientů mohou v případě kontaktu onemocnět příušnicemi, spalničkami nebo zarděnkami, a to navzdory očkování. Tito pacienti musí být pečlivě sledováni na přítomnost příznaků příušnic, spalniček a zarděnek.

Kontraindikace ze SPC Infanrix:

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Hypersenzitivita po předchozí aplikaci vakcín proti difterii, tetanu, pertusi. Aplikace vakcíny Infanrix je kontraindikována u dětí, u nichž se do sedmi dnů po předchozím očkování vakcínou obsahující pertusovou složku vyskytla encefalopatie neznámé etiologie. V takových případech se doporučuje přerušit očkování proti pertusi a dále očkovat jen vakcínami proti záškrtu a tetanu.

Zvláštní upozornění:

Podobně jako u jiných vakcín i aplikace vakcíny Infanrix musí být odložena u osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním. Přítomnost slabé infekce však není považována za překážku v očkování.

Jestliže dojde v časové souvislosti s aplikací vakcín obsahujících DTPa nebo DTPw složky k některému z dále popsaných nežádoucích účinků, je nutné řádně zvážit další přeočkování vakcínou obsahující pertusovou složku. Za určitých okolností, jako je například vysoká incidence dávivého kašle, však očekávaný přínos imunizace převáží možná rizika, a to zvláště tehdy, nejsou-li nežádoucí účinky spojeny s trvalými následky.

Následující příklady nežádoucích účinků se původně považovaly za kontraindikace pro očkování DTP vakcínami, nyní jsou však považovány za obecná varování:

 • teplota ≥ 40,5 °C během 48 hodin po očkování s neprokázanou jinou souvislostí;

 • kolaps nebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktivní epizoda) během 48 hodin po očkování;

 • trvalý, neutišitelný pláč trvající déle než 3 hodiny v průběhu 48 hodin po očkování;

 • křeče s horečkou nebo bez ní v průběhu prvních 3 dnů po očkování.

U dětí s progresivními neurologickými poruchami, jako jsou infantilní spasmy, nekontrolovaná epilepsie nebo progresivní encefalopatie, je lepší odložit očkování proti dávivému kašli do doby, než se jejich stav zkoriguje či stabilizuje. Rozhodnutí o podání vakcíny proti pertusi musí být provedeno individuálně po pečlivém zvážení prospěchu a možných rizik očkování.

Výskyt febrilních křečí nebo v rodině se vyskytující stavy s křečemi nejsou považovány za kontraindikace.

HIV infekce není kontraindikací očkování. Očkování imunodeficitních pacientů však nemusí vyvolat očekávanou odpověď.

Příbalové informace a SPC všech vakcín naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv:

http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php


Kontraindikace uznávané lékaři

KONTRAINDIKACE podle Očkovacího centra FN Motol

U nás uznávaný výčet stavů, které ovlivňují rozhodnutí lékaře o očkování

Stav

důvod

Anafylaktická reakce

na droždíkontraindikuje HB
na vejcekontraindikuje očkování proti chřipce a proti klíšťové encefalitidě
na gelatinkontraindikuje očkování proti varicelle
na neomycinkontraindikuje trivakcínu MMR, IPV a očkování proti varicelle
na streptomycinkontraindikuje IPV
na psí srst kontraindikuje trivakcínu MMR, divakcínu příušnice-spalničky a monovakcíny proti příušnicím a proti spalničkám

Anafylaktická reakce na předchozí dávku

kterékoliv vakcínykontraindikuje tuto vakcínu

Encefalopatie

v průběhu 7 dnů od předchozí dávky DTPkontraindikuje očkování proti pertusi

Kterýkoliv z následujících stavů po předchozí dávce DTP / DTaP

kontraindikace očkování proti pertusi, lze očkovat DT
 • horečka nad 40,5 °C v průběhu 48 hodin,
 • kolapsový či šoku podobný stav v průběhu 48 hodin,
 • konvulze (křeče) v průběhu 3 dnů,
 • trvalý neutišitelný pláč delší než 3 hodiny v průběhu 48 hodin,
 • Guillain-Barré syndrom (GBS) v průběhu 6 týdnů.

HIV u příjemce

kontraindikuje OPV, varicellu a živé vakcíny včetně MMR

HIV u člena domácnosti

Nedávné podávání imunoglobulinů relativní kontraindikace trivakcíny MMR a varicelly

Imunodeficit v rodinné anamnéze či u člena domácnosti

kontraindikuje OPV

Imunodeficit u příjemce

kontraindikuje trivakcínu MMR, OPV a varicellu

Neurologická porucha

relativní kontraindikace DTP / DTaP

Trombocytopenická purpura (v anamnéze)

kontraindikace očkování proti zarděnkám


Tabulka doporučení vztahujících se k jednotlivým stavům

Symptom či stav Vakcína (vakcíny) Očkovat ?

Alergie

na droždí (anafylaktická) HB ne
ostatní ano
na kachní maso či peří všechny ano
na vejce (anafylaktická) chřipka, klíšťová encefalitida ne
ostatní ano
na gelatin (anafylaktická) varicella ne
ostatní ano
na neomycin (anafylaktická) trivakcína MMR ne
OPV ne
varicella ne
ostatní ano
na penicillin všechny ano
na psí srst trivakcína MMR, divakcína příušnice - spalničky, monovakcíny proti příušnicím a proti spalničkám ne
ostatní ano
na streptomycin (anafylaktická) IPV ne
ostatní ano
nespecifická či neanafylaktická všechny ano
v příbuzenstvu všechny ano

Anafylaktická (život ohrožující) reakce na předchozí dávku vakcíny

všechny ne, viz pozn. 2

Antimikrobiální terapie (současná)

všechny ano

Kojení

všechny ano

Rekonvalescence

živé vakcíny ne
ostatní ano

Záchvaty (křeče), v rodinné anamnéze (včetně epilepsie)

všechny ano, viz pozn. 3

Záchvaty (křeče), do 3 dnů po předchozí dávce DTP

DTP/DTaP ne, viz pozn. 25
ostatní ano

Lehké průjmovité onemocnění (s mírně zvýšenou teplotou nebo bez ní)

OPV odložit
ostatní ano
Středně těžké až těžké (s horečkou nebo bez) všechny odložit

Expozice (nedávná) přenosné chorobě, v inkubační době

všechny ne
po inkubační době všechny ano

Horečka

zvýšená teplota bez onemocnění všechny ano
horečka s lehkým, středně těžkým až těžkým onemocněním všechny viz pozn. 5

HIV infekce

u člena domácnosti OPV ne
ostatní ano
u očkovaného (asymptomatická) OPV ne
varicella ne
ostatní ano
u očkovaného (symptomatická) OPV ne
varicella ne
živé vakcíny včetně MMR (BCG !) ne
ostatní ano

Podávání IG (intramuskulární či intravenosní), nedávné

MMR viz pozn. 7

či současné (viz dále doporučené intervaly)

varicella viz pozn. 8
ostatní ano

interval v měsících do očkování proti spalničkám

TIG pro profylaxi tetanu

3

IG pro profylaxi při kontaktu s hepatitidou A nebo při cestování

3

HBIG pro profylaxi hepatitidy B

3

HRIG pro profylaxi vztekliny

4

VZIG pro profylaxi planých neštovic

5

IG pro profylaxi spalniček (běžný kontakt)

5

IG pro profylaxi spalniček (kontakt při snížené imunitě):

6

Krevní transfuse (promývané erytrocyty)

0

Krevní transfuse (erytrocyty, adenine-saline added)

3

Krevní transfuse (packed erytrocyty [Hct 65%])
Krevní transfuse (plná krev [Hct 35% 50%])

6

Krevní transfuse (produkty z plasmy / z destiček)

7

Substituční terapie pro deficit humorální imunity (podávaná jako IGIV)

8

Léčba autoimunní trombocytopenické purpury (400 mg/kg IV)

8

Léčba autoimunní trombocytopenické purpury (1000 mg/kg IV)

10

Kawasakiho choroba

11

Onemocnění

lehké akutní (se zvýšenou teplotou nebo bez) všechny ne
střední až těžké akutní (s horečkou nebo bez) všechny ne
chronické všechny viz pozn. 9

Imunodeficit

*
v rodinné anamnéze OPV viz pozn. 10
varicella viz pozn. 10
ostatní ano
u člena domácnosti OPV ne
ostatní ano
u očkovaného (hematologické a solidní tumory, kongenitální imunodeficit, dlouhodobá imunosuprese včetně steroidů) OPV ne
MMR ne
varicella ne, viz pozn. 11

ostatní ano

Neurologické poruchy (včetně záchvatovitých onemocnění, dětské mozkové obrny a vývojového opoždění)

DTP/DTaP dle doporučení neurologa, viz pozn. 12.
ostatní ano

Otitis media

mírná (se zvýšenou teplotou nebo bez) všechny ne
střední až těžká (s horečkou nebo bez) všechny ne

Těhotenství matky či člena domácnosti příjemce

všechny ano

Prematurita

všechny ano, viz pozn. 13 a 14

Reakce na předchozí dávku jakékoliv vakcíny

anafylaktická (život ohrožující) všechny ne, viz pozn. 15
lokální (mírná bolest, zčervenání, otok) všechny ano

Reakce na předchozí dávku DTP/DTaP

kolapsový či šoku podobný stav v průběhu 48 hodin po dávce DTP/DTaP viz pozn. 25
trvalý neutišitelný pláč trvající 3 hodiny či déle v průběhu 48 hodin po dávce DTP/DTaP viz pozn. 25
encefalopatie* v průběhu 7 dnů po dávce DTP/DTaP ne; lze však podat vakcínu DT (frakce). viz též pozn. 18
nežádoucí projevy po dávce vakcíny v rodinné anamnéze DTP/DTaP ano, viz pozn. 17 a 18
horečka <40,5 °C v průběhu 48 hodin po dávce DTP/DTaP ano, viz pozn. 17 a 18
horečka >= 40,5 °C v průběhu 48 hodin po dávce DTP/DTaP ne, pouze DT
syndrom Guillain-Barré (GBS) v průběhu 6 týdnů po dávce DTP/DTaP ne, pouze DT
záchvaty - křeče v průběhu 3 dnů po dávce DTP/DTaP ne, pouze DT, viz pozn. 17

Souběžné podávání vakcín

všechny ano, viz pozn. 21

Syndrom náhlého úmrtí dítěte (SIDS) v rodinné anamnéze

všechny ano

Trombocytopenie

MMR viz pozn. 22
ostatní ano

Trombocytopenická purpura (v anamnéze)

MMR trvale kontraindikuje očkování proti zarděnkám; očkovat divakcínou proti spalničkám a příušnicím lze; viz též pozn. 22.
ostatní ano

Tuberkulinový test, prováděný souběžně s vakcinací

MMR viz pozn. 23
ostatní ano, běžně očkovat 1 týden po PPD (Mantoux II)

Tuberkulóza či pozitivní PPD

živé vakcíny ne
ostatní ano

Neočkovaný člen domácnosti

*
OPV ano, viz pozn. 24
ostatní ano

Zvracení

*
všechny

ne do vyšetření etiologie

Jestliže dojde po aplikaci vakcíny obsahující pertusovou složku k některé z dále popsaných reakcí, je nutné řádně zvážit podání dalších dávek vakcín, které pertusovou složku obsahují:
 • horečka ≥ 40 °C během 48 hodin po očkování s neprokázanou jinou souvislostí;
 • kolaps nebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktivní epizoda) během 48 hodin po očkování;
 • neutišitelný pláč trvající déle než 3 hodiny během 48 hodin po očkování;
 • křeče s horečkou nebo bez ní během prvních 3 dnů po očkování.

Povinné očkování:

Hexacima, Infanrix, Infanrix Hexa, Infanrix Hib, Pediacel,
Boostrix, Boostrix Polio-
vakcíny obsahující pertusovou složku

 • Anafylaktická reakce po předchozím podání vakcín.  

 • Přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo stopová množství: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan draselný,  trometamol, sacharóza, esenciální aminokyseliny včetně L-fenylalaninu,formaldehyd, neomycin a polymyxin, glutaraldehydu, streptomycinu a polymyxinu B, chlorid sodný, kultivační médium M 199 obsahující hlavně aminokyseliny, minerální soli, vitamíny, fenoxyethanol, polysorbát 80, voda na injekci 

 • Na jakoukoli vakcínu proti pertusi nebo přecitlivělost po předchozím podání stejné vakcíny nebo vakcíny obsahující stejné látky nebo složky.  

 • Podání vakcíny je kontraindikováno u osob, u nichž se do sedmi dnů po předchozím očkování vakcínou obsahující pertusovou složku (celobuněčnou nebo acelulární vakcínou proti pertusi) vyskytla encefalopatie neznámé etiologie. V takových případech se musí očkování proti pertusi přerušit a dále se očkuje jen vakcínami proti difterii, tetanu, hepatitidě B, poliomyelitidě a Hib.  

 • Vakcína proti pertusi by neměla být podávána osobám, které trpí nekontrolovanými neurologickými poruchami nebo nekontrolovanou epilepsií, a to dokud není stanoven léčebný režim, není stabilizován stav a pokud přínosy vakcinace jednoznačně nepřevažují nad riziky.  

 • Očkování má být odloženo u osob se středně závažným až závažným akutním horečnatým onemocněním nebo infekcí. Očkované osoby, u nichž se v anamnéze febrilní křeče vyskytly, je třeba pečlivě sledovat, protože se tyto nežádoucí účinky mohou během 2 až 3 dnů po vakcinaci objevit.  

 • V případě výskytu syndromu Guillain-Barré nebo brachiální neuritidy po podání vakcíny obsahující tetanický anatoxin v minulosti by mělo být rozhodnutí podat jakékoliv vakcíny obsahující tetanický anatoxin založeno na pečlivém zvážení potenciálních přínosů a možných rizik.  

 • U osob s trombocytopenií a s poruchami srážlivosti krve vakcína aplikována se zvýšenou opatrností, neboť po intramuskulárním podání může dojít ke krvácení.  

 • Při základním očkování velmi předčasně narozených dětí (narozených v/před 28. týdnem těhotenství) a zvláště těch, v jejichž anamnéze se vyskytuje respirační nezralost, je nutné zvážit možné riziko apnoe a nutnost monitorování dýchání po dobu 48 až 72 hodin. 


tzv. MMR: Priorix, M-M-RVAXPRO,
MMR-V: PRIORIX-TETRA, PROQUAD

 • Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku: aminokyseliny, laktóza, mannitol, neomycin-sulfát, sorbitol nebo na neomycin.  

 • Priorix inj. stříkačka se má podávat s opatrností osobám s onemocněním centrálního nervového systému (CNS), náchylným k febrilním křečím nebo osobám, u nichž jsou v rodinné anamnéze uvedeny křeče. Očkovaný jedinec s anamnézou febrilních křečí se musí pečlivě sledovat.  

 • Viry spalniček a příušnic se získávají reprodukcí na kulturách buněk kuřecích embryí a mohou obsahovat stopy vaječných bílkovin. U jedinců, kteří mají v anamnéze výskyt anafylaktických, anafylaktoidních nebo jiných bezprostředních reakcí (například generalizovaný výskyt kopřivky, otok úst a krku, potíže s dýcháním, hypotenzi nebo šok) následujících po konzumaci vajíčka, může být po očkování zvýšené riziko výskytu bezprostředních reakcí z přecitlivělosti. Jedinci, u nichž došlo po konzumaci vajíčka k anafylaktické reakci, musí být  očkováni s výjimečnou opatrností a lékař musí mít k dispozici prostředky ke zvládnutí anafylaxe, pokud by k ní došlo.  

 • Pacientům se vzácnými vrozenými poruchami fruktózové intolerance se Priorix inj. stříkačka nemá podávat, jelikož obsahuje sorbitol.  

 • Po očkování živými vakcínami proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám byly hlášeny případy zhoršení trombocytopenie a případy rekurence trombocytopenie u osob, u kterých došlo k výskytu trombocytopenie po první dávce těchto vakcín. Vznik trombocytopenie v souvislosti s očkováním proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je vzácný a trombocytopenie obecně spontánně ustoupí. U pacientů s trombocytopenií nebo s trombocytopenií v anamnéze po očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je třeba riziko a přínos očkování vakcínou Priorix inj. stříkačka velmi pečlivě posoudit. Tito pacienti by měli být očkováni s opatrností a přednostně subkutánní cestou.  

 • U pacientů s vybranými imunodeficiencemi je třeba očkování zvážit tak, aby přínos převážil nad rizikem (např. jedinci HIV asymptomatičtí, s deficitem podtřídy IgG, vrozenou neutropenií, chronickou granulomatozou a s onemocněním při nedostatku komplementu). Závažná humorální nebo buněčná (primární nebo získaná) imunodeficience, např. závažné kombinované imunodeficience, agamaglobulinemie a AIDS nebo symptomatická HIV infekce nebo věkově specifický procentuální podíl CD4+ T-lymfocytů u dětí mladších 12 měsíců: CD4+ < 25 %; u dětí mezi 12 – 35 měsíci: CD4+ < 20 %; u dětí mezi 12 a 35 měsíci: CD4+ < 20 %; u dětí mezi 36 a 59 měsíci: CD4+ < 15 %  

 


Poznámky:

 1. Děti alergické na vejce mohou být s očkovány s opatrností. Konzultujte protokoly pro očkování takových osob.
 2. Kontraindikuje očkování jenom tou vakcínou, na kterou se vyskytla reakce. Viz také alergie.
 3. Zvažte podávání acetaminofenu před DTP nebo DTaP a každé 4 hodiny poté během 24 hodin dětem, které mají v rodinné nebo osobní anamnéze křeče. Jsou-li křeče na podkladě neurologické poruchy, viz.
 4. (vypuštěno)
 5. Neočkovat děti s akutním onemocněním vyjma vitálních indikací. Děti s mírným nebo těžkým horečnatým onemocněním mohou být očkovány jakmile se zotavují a nejsou dále akutně nemocné.
 6. (vypuštěno)
 7. Nepodávejte imunoglobulinové produkty a MMR současně. Je-li možné se tomu vyhnout, podávejte je na různých místech a přeočkovávejte nebo testujte na serokonverzi během tří měsíců. Je-li MMR podávána dříve, nepodávejte imunoglobuliny během dvou týdnů. Jestliže jsou imunoglobuliny podávané jako první, interval mezi imunoglobuliny a očkováním proti zarděnkám záleží na produktu, dávce a indikaci (viz tabulka doporučených intervalů).
 8. Nepodávejte vakcínu proti planým neštovicím přinejmenším pět měsíců po podání krve, kromě promývaných erytrocytů nebo po transfusi plazmy, imunoglobulínů nebo VZIG. Nepodávejte IG nebo VZIG během tří týdnů po očkování, pouze pokud výhody převažují nad výhodami očkování. V takových případech buď přeočkujte po 5 měsících nebo testujte na imunitu po 6 měsících a v případě seronegativity přeočkujte. (Pro doporučené postupy viz J Pediatr 1993, 122:204-11). Viz obecná doporučení pro očkování, poradní výbor pro provádění očkování, 18. květen 1994, pro podrobnější verzi této tabulky).
 9. Velká většina dětí s chronickými nemocemi by měla být přiměřeně očkována. Rozhodnutí, zda očkovat či neočkovat tyto děti a jaké vakcíny podávat by mělo být učiněno na individuálním základě.
 10. * viz HIV infekce - doporučení se pro tento stav poněkud liší.

 11. Nepodávejte OPV nebo vakcínu proti planým neštovicím členům domácnosti s rodinnou anamnézou imunodeficience, dokud není dokumentován stav imunity příjemce a ostatních dětí v rodině.
 12. Existuje protokol pro používání vakcíny proti varicelle u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL). Viz Prevence varicely, doporučení poradního výboru pro očkování.
 13. Zda a kdy podávat dětem s prokázanou (suspektní) neurologickou poruchou DTP nebo DtaP by mělo být věcí individuálního rozhodování. Děti se stabilními neurologickými stavy včetně dobře zvládaných FKkřečí obecně mohou být očkovány. Při epilepsii a DMO očkovat pouze DT.
 14. Přiměřený věk pro začátek očkování u předčasně narozených dětí je obvyklý gestační věk. Stejné dávky a stejné indikace jako pro normální donošené děti.
 15. Pro očkování proti hepatitidě B, je-li matka antigen-positivní, použijte režim očkování, při kterém je první dávka podávána při narození.
 16. Kontraindikuje očkování pouze vakcínou, proti které se vyskytla reakce. Je-li tetanický toxoid kontraindikován u dítěte, které neprošlo primární sérií očkování tetanickým toxoidem, a toto dítě má poranění, které není ani čisté, ani malé, podejte pouze pasivní imunizaci s využitím tetanického imunoglobulinu (TIG).
 17. Není absolutní kontraindikací, ale pečlivě zvažte výhody a rizika této vakcíny za těchto okolností. Jestliže rizika převažují nad výhodami, zdržte se očkování; jestliže výhody převažují nad riziky, například při propuknutí epidemie nebo před cestou, vakcínu podejte.
 18. * akutní těžká porucha centrálního nervového systému s významnými změnami vědomí, se změnami reakcí, případně s generalizovanými nebo ohniskovými křečemi, která přetrvává více než několik hodin, která se neupravuje během 24 hodin.

 19. Zvažujte podávání acetaminofenu před DTP nebo DTaP a každé 4 hodiny poté během 24 hodin.
 20. Viz kontraindikace očkování proti pertusi;

  Indikace očkování DTaP:

  • febrilní křeče
  • neurovývojové poruchy (indikuje neurolog)
  • reakce po předchozí DTP (neklid, výrazný pláč kratší než 3 hod., dlouhotrvající teplota < 40,5 °C)
 21. Zvažujte podávání acetaminofenu před DTP nebo DTaP a každé 4 hodiny poté během 24 hodin.
 22. (vypuštěno)
 23. Existuje teoretické riziko, že podávání několika vakcín živých virů (OPV, MMR a plané neštovice) v průběhu 30 dní, pokud nejsou podávány ve stejném dni, bude mít za následek suboptimální imunitní odpověď. Nejsou údaje, které by toto potvrzovaly se současnými vakcínami.
 24. Zvažujte výhody imunity proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám, proti riziku rekurence či propuknutí trombocytopenie po očkování či riziku z přirozených infekcí spalniček a zarděnek. Ve většině případů výhody z očkování budou mnohem větší než potencionální rizika a opravňují podávání MMR zejména s ohledem na zvýšené riziko trombocytopenie po infekci spalniček nebo zarděnek. Jestliže však předchozí epizoda trombocytopenie se vyskytla krátce před vakcinací, může být moudré se následující dávce vyhnout.
 25. Očkování proti spalničkám může dočasně potlačit tuberkulínovou reaktivitu. Vakcína MMR může být podávána následně, nebo ve stejný den, jako tuberkulinová zkouška. Jestliže byla nedávno podána vakcína MMR, odložte tuberkulinový test o 4-6 týdnů po podání MMR. Podáváte-li MMR současně s tuberkulinovým kožním testem, použijte Mantoux test, ne test několika vpichy, protože pozitivní výsledek testu několika vpichy vyžaduje potvrzení (a toto potvrzení by se muselo odložit o 4-6 týdnů).

 26. * Rodič nebo příslušník domácnosti, který nebyl očkován vakcínou, kterou je očkováno dítě.

 27. Jestliže rodič, nebo jiný dospělý člen domácnosti dítěte, které dostává OPV nikdy nebyl očkován polio-vakcínou, u této osoby by mělo být zváženo podávání vakcinace IPV před nebo ve stejnou dobu, kdy je vakcinováno dítě. Očkování dítěte by nemělo být odkládáno.
 28. Kontraindikuje očkování proti pertusi; očkovat vakcínou DT (frakce difterie - tetanus) lze.