Kdo jsme

Společnost pacientů s následky po očkování je organizace sdružující pacienty, jejich rodinné příslušníky a další lidi, kteří mají osobní zkušenosti s nežádoucími účinky vakcín. Vznikla za účelem pomáhat již postiženým jedincům, dále informovat o tom, co vše může být nežádoucí účinek očkování, jak mu předcházet a v neposlední řadě jak ho léčit.

Očkování je velmi široké téma, nelze na něj pohlížet černobíle. Je například důležité posoudit skutečný přínos konkrétní vakcíny proti konkrétní nemoci, řada odborníků se shoduje na tom, že některé složky povinných vakcín nemají velký přínos a riziko současného podávání s dalšími složkami ho výrazně převyšuje. Dále se shodují v tom, že posun vakcinace do pozdějšího věku by velmi podstatně snížilo možná rizika. I některá očkovací schémata jsou pravděpodobně příliš zatěžující a se změnou schématu se dosáhne lepší imunizace za použití nižšího počtu dávek. Přesto je současná politika očkování velmi striktní a nenabízí možnost snižování rizik a šetrné způsoby očkování.

O těchto a mnoho dalších skutečnostech chceme přinášet informace nejen na těchto stránkách, ale budeme se i snažit, aby úřady naslouchaly nejnovějším poznatkům medicíny. Také i proto se budeme snažit shromáždit co nejvíce příběhů konkrétních potenciálních poškození očkováním, protože je potřeba, aby mnoho lidí začlo brát toto téma skutečně vážně a i oficiální úřady začly brát na zřetel, že poškození očkováním není okrajová záležitost, ale velmi častý jev.

Bohužel však mnoho lidí a rodin zažilo a zažívají závažné problémy vzniklé pravděpodobně v souvislosti s očkováním a nelze na ně pohlížet pouze jako na statistická data. Jsou to příběhy lidí, kterým očkování změnilo život a které rozhodně nejsou tak ojedinělé, jak by se mohlo zdát z oficiálních statistik. Příběhy, ve kterých je nejen zkušenému a citlivému lékaři, ale i rozumně uvažujícímu laikovi jasné, že kdyby lékař, který očkování prováděl v duchu lege artis a vnímal varovné signály, mohl závažným nežádoucím účinkům předejít. Chceme hájit zájmy těchto lidí a chceme se snažit, jak jen to bude možné, aby se podobným situacím dalo předcházet.

Budeme se tedy nejen snažit o to, aby se především k peditrům dostaly potřebné informace o tom, jaká rizika očkování přináší a jak jim předcházet, ale současně je potřeba, aby se tyto informace dostali i ke všem, kteří se teprve na očkování chystají a kteří by měli od svého pediatra vyžadovat citlivý a šetrný přístup. K tomu je však také potřeba, aby stát nenutil lékaře k bezhlavé vakcinaci, ale aby umožnil, aby sami lékaři naslouchali svému lékařskému umění a očkovali teprve, pokud jim to dovolí jejich profesní čest, která by nikdy neměla lékaři dovolit poškodit nedbalým přístupem pacienta.

Poškození po očkování však také potřebují odpovídající péči a i v tom chce naše společnost pomáhat. Řadu problémů spojených s očkováním lze zlepšit, pokud jsou vybrány či skombinovány vhodné terapie. Chtěli bychom připravit co nejvíce informací k tomu, aby se každý mohl co nejsnáze zorientovat v různých terapiích podle konkrétních problémů a aby postupoval co nejefektivněji. U některých problémů, které mohou být s očkováním spojeny, totiž například zpomalený vývoj u dítěte, nebo dokonce regres ve vývoji, je důležité zasáhnout co nejdříve, protože každý měsíc navíc, kdy se dítě nemůže přirozeně vyvíjet, se může celkově velice negativně promítnout ve kvalitě života jak daného jedince, tak i celého okolí.

Z mnoha světových statistik vyplývá, že každým rokem narůstá výskyt neurologických, imunologických i dalších onemocnění u nejmladší populace. Část z toho může souviset právě i s nárůstem nežádoucích účinků po očkování. Pokud by tento trend pokračoval dál a my bychom na tom nic nezměnili, generace našich dětí a vnuků rozhodně nebude tak zdravá, jako generace našich rodičů a prarodičů. Přestože hygiena a kvalita potravin stoupá a současně stoupá i průměrný věk, populace mladých se stává stále nemocnější. Je načase tento trend zastavit a navrátit zdraví našim dětem.


Stanovy společnosti

Zápis ve spolkovém rejstříku

Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin

Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin II.

logo