Co vše může být nežádoucí účinek


Připravili jsme ve spolupráci se slovenskými kolegy seznam nežádoucích účinků vakcín, na které je třeba myslet, avšak bohužel nejsou uvedeny v oficiálních zdrojích. Věříme, že dojde ke změně přístupu a bude se více myslet na uvedené potíže jako možné následky po očkování.

Doporučujeme před očkováním vytisknout Dotazník nežádoucích účinků očkování. Požádejte pediatra o přiložení dotazníku k dokumentaci vašeho dítěte. Oba společně sledujte stav dítěte.

poockovani.cz/dotaznik (zde ke stažení)

CO VŠE MŮŽE BÝT NEŽÁDOUCÍ ÚČINEK OČKOVÁNÍ

V místě vpichu: bolest, zarudnutí, otok, svědění, horkost, zatvrdlá zduřenina, mokvající vřed, puchýř, krevní podlitina, reakce typu III (Arthus), absces

v okolí: rozsáhlý otok očkované končetiny, otok celé očkované končetiny

celkové: horečka < 40°C, horečka > 40°C, bolest hlavy, slabost, únava, pocení, zimnice, závratě, mdloby, pocit choroby, tachykardie, bušení srdce

pohybové: bolest kloubů, bolest šlach, bolest svalů, artritida, bolest zad, bolest / ztuhlost šíje, bolest / ztuhlost končetin, svalový třes, ztuhlost svalů, ochablost svalů

alergické reakce: zarudnutí tváře a krku, otok tváře, očí, krku, šíje nebo jazyka, náhlý pokles tlaku, kolaps, svědivé puchýřky, krupička

dýchací: dýchací potíže, bronchospazmus, svírání na hrudi, přestávky v dýchání, apnoe

smyslové: poškození zraku, rozmazané vidění, světloplachost, poškození sluchu, hučení, ušní šelest, bolest ucha, ztráta citlivosti, trnutí, šilhání, bolest v oku

kožní: vyrážky, ekzém, tečkovité krvácení -ekchymózy, psoriáza, Stevens-Johnsonův syndrom, vypadání vlasů, dermatitída, erythema nodosum, erythema multiforme

infekce: infekce horních cest dýchacích, rýma, kašel, dávivý kašel, zánět v krku, zánět ucha, zánět průdušek, zápal plic, infekce lymfatických uzlin, zápal mozku / mozkových blan, infekce kostí, virová infekce, herpex simplex, h. zoster, otok příušnic (vakcin.mumps), vakcinační spalničky, SSPE, zánět očí, sinusitida, houbová infekce, sepse

neurologické: záchvaty, křeče, epilepsie, synkopa, nejistá chůze, neobvyklý pláč /encefalitický, neobvyklá apatie na podněty, členy rodiny, neobvyklé pohyby, úpadek ve vývoji, ztráta řeči, změny v chování, podrážděnost, apatie, dysfonie, kolasp / šok / hypotonická epizoda, stavy bezvědomí nebo nedostatku vědom, poruchy spánku, neobvyklá spavost, nespavost neutišitelný křik > 3 hodiny, encefalitida, meningitida, narkolepsie, vypouklá fontanela, encefalomyelitída, encefalopatie, zánět očního nervu, zánět lícního nervu ochrnutí tváře, zánět jednoho / více nervů, Guillain-Barré syndrom, ochrnutí, neuropatie brachiálního plexu, neuralgie, ztráta paměti, ztráta reflexů

trávicí: nechutenství, bolest břicha, zvracení, průjem, zácpa, dyspepsie, reflux, plynatost, bolest zubů, enteritida, gast.enteritida, stomatitida, aftózní stomatitida, krev ve stolici, intususcepcie

hematologické: trompocytopenie, purpura / pokles krevních destiček, vaskulitida otok lymfatických uzlin, zejména na krku, v podpaží nebo slabinách, hemolytická anémie, zrychlená sediment.erytrocytů

imunitní: pokles lymfocytů, zánětlivé střevní onemocnění, potravinová nebo jiná alergie, lupus, syndrom chronické únavy, roztroušená skleróza, sklerodermie, Graves-Basedowova choroba, autoimunní hepatitida, uveitida

jiné: zánět štítné žlázy, zvýšené jaterní testy, dysurie, smrt, potrat, autismus, ledvinové problémy, angioedem

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY DLE SPC

Nežádoucí účinky Infanrix Hexa (SPC)

Infekce a infestace
Méně časté: Infekce horních cest dýchacích

Poruchy krve a lymfatického systému
Vzácné: Lymfadenopatie2 , trombocytopenie2

Poruchy imunitního systému
Vzácné: Anafylaktické reakce, anafylaktoidní reakce (včetně kopřivky, alergické reakce (včetně pruritu)

Poruchy metabolismu a výživy
Velmi časté: Nechutenství

Psychiatrické poruchy
Velmi časté: Neobvyklá plačtivost, podrážděnost, neklid

Poruchy nervového systému
Méně časté: Spavost
Vzácné: Kolaps nebo šokový stav (hypotonickohyporesponzivní epizoda)2
Velmi vzácné: Křeče (s horečkou nebo bez horečky)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Méně časté: Kašel
Vzácné: Bronchitida, apnoe [apnoe u velmi předčasně narozených dětí (narozených ve ≤ 28. týdnu těhotenství)]

Gastrointestinální poruchy
Časté: Průjem, zvracení

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Velmi časté: Horečka ≥ 38 °C, lokální otok v místě vpichu (≤ 50 mm), únava, bolest, zarudnutí
Časté: Horečka > 39,5 °C, reakce v místě vpichu, včetně indurace, lokální otok v místě vpichu (> 50 mm)
Méně časté: Difuzní otok končetiny, do které byla vakcína aplikována, občas postihující přilehlý kloub
Vzácné: Otok celé končetiny, do které byla vakcína aplikována, značné otoky, zbytnění a puchýřky v místě vpichu


Kompletní SPC naleznete zde: http://www.olecich.cz/modules/medication/detail.php?code=0025648&tab=texts

Nežádoucí účinky Priorix (SPC)

Klinické studie

Infekce a infestace:
Časté: infekce horních cest dýchacích
Méně časté: otitis media.

Poruchy krve a lymfatického systému:
Méně časté: lymfadenopatie.

Poruchy imunitního systému:
Vzácné: alergické reakce.

Poruchy metabolismu a výživy:
Méně časté: anorexie

Psychiatrické poruchy:
Méně časté: nervozita, abnormální pláč, nespavost.

Poruchy nervového systému:
Vzácné: febrilní křeče.

Poruchy oka:
Méně časté: konjunktivitida.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:
Méně časté: bronchitida, kašel.

Gastrointestinální poruchy:
Méně časté: otok příušní žlázy, průjem, zvracení.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Časté: vyrážka.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:
Velmi časté: zarudnutí v místě vpichu injekce, horečka >= 38 °C (měřeno rektálně) nebo >= 37,5 °C (měřeno axilárně/perorálně).
Časté: bolest a otok v místě vpichu injekce, horečka > 39,5 °C (měřeno rektálně) nebo > 39 °C (měřeno axilárně/perorálně).
Obecně četnost výskytu nežádoucích účinků byla po podání první a druhé dávky vakcíny podobná. Výjimkou byla jen bolest v místě vpichu vakcíny, která se vyskytovala „Často“ po první dávce vakcíny, zatímco po druhé dávce se vyskytovala „Velmi často“.

Postmarketingové sledování

V průběhu postmarketingového sledování byly ve vzácných případech identifikovány následující nežádoucí účinky. Vzhledem k tomu, že jsou údaje dobrovolně hlášeny populací neznámé velikosti, není možné poskytnout skutečný odhad četnosti výskytu nežádoucích účinků.

Infekce a infestace:
Meningitida, příznaky připomínající spalničky, příznaky připomínající příušnice (včetně orchitidy, epididymitidy a parotitidy).

Poruchy krve a lymfatického systému:
Trombocytopenie, trombocytopenická purpura.

Poruchy imunitního systému:
Anafylaktické reakce.

Poruchy nervového systému:
Encefalitida, cerebelitida, příznaky podobné cerebelitidě (včetně přechodné poruchy chůze a přechodné ataxie), Guillain Barréův syndrom, transverzální myelitida, periferní neuritida.

Cévní poruchy Vaskulitidy.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Erythema multiforme.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:
Artralgie, artritida.