Facebook Instagram

Vyhoví nový ministr zdravotnictví žádosti o jmenování našeho zástupce do Pracovní komise pro problematiku očkování?


Takový dotaz položil předseda naší Společnosti na předvánočním setkání zástupců Ministerstva zdravotnictví se zástupci pacientských organizací. Pan ministr se přijetí nových členů do Komise nebrání a o její revizi požádá svého nového hlavního poradce prof. Prymulu, předsedu České vakcinologické společnosti.

O členství v této Komisi jsme (bývalého) ministra zdravotnictví žádali za poslední rok již dvakrát (zde a zde). Od paní náměstkyně Arnoštové jsme dostali zamítavou odpověď s odůvodněním, že další rozšiřování pracovní skupiny není účelné. Zároveň se nám ale dostalo ujištění, že „…nic nebrání tomu, bude-li projednávána problematika týkající se aktivit spojených s činností Společnosti, přizvat ke konkrétnímu bodu jejího zástupce." Na naši druhou žádost se nám již odpovědi nedostalo žádné.

Na posledním jednání Komise, které se uskutečnilo v červnu loňského roku, byl jedním z projednávaných bodů zákon o odškodnění v případě vzniku závažných nežádoucích účinků po očkování. Náš zástupce na jednání přizván nebyl. Jaká jiná problematika by měla být na Komisi projednávána za účasti zástupce Společnosti pacientů s následky po očkování než právě zákon o odškodnění v případě vzniku závažných nežádoucích účinků?

Nový ministr Ludvík označil za největšího odborníka na očkování a problematiku po očkování právě svého nového poradce prof. Prymulu a navrhl společné setkání mezi prof. Prymulou, náměstkyní Arnoštovou a zástupcem naší Společnosti. Dle náměstkyně Arnoštové bude prof. Prymula požádán, „...aby zvážil změnu fungování této Komise nebo její výsledky.“ (Pozn: prof. Prymula je členem Komise od jejího zřízení. O dosavadních jednáních Komise a její činnosti si více můžete přečíst v našem pravidelně aktualizovaném souhrnu.)

Posláním a cílem Komise je dle Statutu a Jednacího řádu zahájit ze všech aspektů širokou diskuzi o problematice strategie očkování v České republice s cílem minimálně zachovat dosavadní úroveň proočkovanosti. Úkolem je potom příprava návrhu komplexního řešení problematiky očkování podle výsledků široké diskuze Pracovní komise. Nepopiratelnou skutečností je však to, že Komise se během svého 1,5 roku dlouhého fungování sešla pouze 4x, přičemž první jednání bylo zejména organizační a poslední jednání z důvodu změny na postu hlavního hygienika (pozn. zároveň předsedy Komise) spíše informativní. Nebyl tak ani naplněn Jednací řád, podle něhož se má Komise scházet dle potřeby, minimálně však 2x ročně (v roce 2016 se uskutečnila pouze jedna schůzka v polovině roku).

Že dosavadní výsledky Komise nevyvolávají otázky jen v nás, svědčí také nedávná interpelace pana poslance Kaňkovského na (dnes již bývalého) ministra zdravotnictví Němečka právě ve věci činnosti a výsledků Komise – viz Sliby ministra Němečka k problematice očkování nesplněny. Odpověď zatím zveřejněna nebyla.

Jak již bylo v poznámce zmíněno výše, předsedou Komise je hlavní hygienik, resp. hlavní hygienička. Na říjnovém setkání s pacientskými organizacemi, kterého se účastnila také nově jmenovaná hlavní hygienička Gottvaldová, byla také ona požádána zástupcem naší Společnosti o schůzku právě ve věci účasti našeho zástupce v Komisi, dále odpovědnosti státu za očkováním poškozené zdraví a novely zákona o ochraně veřejného zdraví rušící povinnost očkování na školy v přírodě a jiné zotavovací akce – toho času čekající na projedávání v Poslanecké sněmovně (viz dále). Termín schůzky nebyl naší Společnosti zatím ani po druhém připomenutí z důvodu pracovní vytíženosti paní hlavní hygieničky navržen.

Věříme, že s příchodem nového ministra zdravotnictví, který svůj post vnímá jako post ministra pacientů, se svého zástupce v Pracovní komisi pro problematiku očkování dočká také naše Společnost, aby tak mohla do diskuse o systému očkování vnést i otázku zájmů lidí, kteří jsou očkováním postiženi.

Zároveň se prof. Prymula dlouhodobě netají svojí kritikou současných represivních opatření státu pro vynucování očkování. Naposledy tak učinil v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas Plus (R. Prymula by uvítal dobrovolný systém očkování), kdy sankce označil za jeden z možných důvodů klesající proočkovanosti v České republice. V Poslanecké sněmovně v současné době leží senátní novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo jiné ruší povinnost očkování na školy v přírodě a jiné zotavovací akce. Zejména díky známé nevoli bývalého ministra zdravotnictví Němečka a bývalého hlavního hygienika Valenty cokoli měnit na zaběhnutém systému očkování, opatřila vláda tento senátní návrh negativním stanoviskem. Další osud této novely však nyní leží velkou měrou také v rukách ministra Ludvíka a jeho hlavního poradce Prymuly.

 

Pozn: Záznam z předvánočního setkání s pacientskými organizacemi dne 14. 12. 2016 je k dispozici na YouTube na kanále Ministerstva zdravotnictví.