Facebook Instagram

Přijímání ne(do)očkovaných dětí do povinného posledního roku předškolního vzdělávání


Novinku povinného posledního roku předškolního vzdělávání zavádí od roku 2017 novela tzv. školského zákona (č. 178/2016 Sb.). Dle platné právní úpravy neočkované nebo nedoočkované děti budou moci navštěvovat mateřské školy od 5 let věku bez omezení. Často zmiňovaná nutnost individuálního vzdělávání pro ne(do)očkované děti nemá žádný zákonný podklad. Bude to však respektovat i případné metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví adresované školkám a kontrolním orgánům? Toť otázka.

Pozn.: Novela posouvá také zápisy jak do mateřských, tak základních škol na pozdější dobu. Do základních škol na období od 1. do 30. dubna a do mateřských škol potom na období od 2. do16. května.

ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

S přijímáním ne(do)očkovaných dětí do mateřských škol na poslední předškolní rok počítá zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.) V novele schválené v září 2015 je předmětný §50 upraven takto:

„Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“

V důvodové zprávě k této novele zákona je na str. 113 poslední třída mateřské školy výslovně uvedena jako zařízení, do něhož je docházka povinná: “V ust. § 50 se dosavadní dikce rozšiřuje o právnické osoby, které v režimu mimo rámec živnosti provozují činnost, jejímž předmětem je pečovat o děti ve věku do tří let. Není důvod pro odchylný režim v těchto zařízeních, pokud jde o nepřijetí dítěte, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Současně se však stanoví, že toto ustanovení neplatí pro zařízení vyjmenovaná v § 46 odst. 4 a zařízení, do nichž je docházka povinná, což může být např. poslední třída mateřské školy.“

 

TZV. ŠKOLSKÝ ZÁKON

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh školského zákona, který sice obsahoval ustanovení ukládají povinnost plnit předškolní vzdělávání jiným způsobem v případě, že se dítě nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, ale toto ustanovení bylo v průběhu legislativního procesu vypuštěno a neočkované nebo nedoočkované pětileté děti budou moci povinný předškolní rok strávit v klasické mateřské škole.

Legislativní proces

Pro ty, kteří by si chtěli o tomto legislativním procesu počíst více, jsme připravili jeho shrnutí.

I. Vládní návrh

vč. důvodové zprávy zde

Čl 1, bod 10., §34a

"(3) Dítě, které nemůže být k předškolnímu vzdělávání přijato z důvodu nesplnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,22) plní povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem podle odstavce 6 písm. a). Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce dítěte řediteli spádové mateřské školy podle § 34b odst. 2. Spádová mateřská škola ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů podle § 34b odst. 3. Ustanovení § 34b odst. 4 až 7 se na individuální vzdělávání dítěte podle tohoto odstavce nevztahuje."

II. Důvodová zpráva, str. 32

"MŠMT jako předkladatel novely školského zákona navrhuje, aby zůstala zachována povinnost stanovená zákonem § 50 č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tj. povinnost očkování dětí, které mají být přijaty k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole („Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“).

Značná rizika, která by mohla nastat v případě, že dítě, jehož rodiče odmítají, aby absolvovalo určená pravidelná očkování, bude přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání a ohrozí zdraví jiných dětí v kolektivu, podle našeho názoru jednoznačně převažují nad výhodami, jež by znamenalo zmírnění tohoto ustanovení, např. ve smyslu, že děti, které se účastní povinného předškolního vzdělávání, se nemusí očkování podrobit. Nezpochybnitelné zdravotní hledisko zde považujeme za důležitější než dosažení vzdělávacího cíle zapojit všechny 5leté děti do systému předškolního vzdělávání formou docházky do mateřské školy.

V případě, že zákonný zástupce nenechá dítě očkovat, bude muset zajistit, aby dítě absolvovalo povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem. Dítě, které nemůže být k předškolnímu vzdělávání přijato z důvodu nesplnění podmínek povinného očkování, bude tedy automaticky plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem (např. individuálním vzděláváním s domácím vzdělavatelem nebo vzděláváním v přípravných třídách ZŠ, kde není povinné očkování vyžadováno). Zvolí-li zákonný zástupce neočkovaného dítěte, že bude individuálně vzděláváno, oznámí tuto skutečnost v době zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání řediteli spádové mateřské školy. Spádová mateřská škola v takovém případě dítě nepřijímá k předškolnímu vzdělávání, pouze ho eviduje; současně ale má kompetenci zjišťovat úroveň osvojování očekávaných výstupů podle RVP PV a školního vzdělávacího programu v souladu se svým školním řádem."

III. První čtení v Poslanecké sněmovně

viz stenografický záznam ze 33. schůze

Poslankyně Semelová vznesla dotaz: „Jak to bude s dětmi, které nesmějí být do mateřské školy přijaty? Mám teď na mysli děti, které nejsou očkovány. Nechci tady rozvíjet ovšem tuto debatu, já osobně jsem pro povinné očkování, nicméně je to další věc, kterou bychom měli dál nějakým způsobem řešit.“

Odpověď paní ministryně Valachové: „Co se týká otázky očkování, která tady byla definována, samozřejmě vím, že mezi poslanci a poslankyněmi na to existují různé názory. V tuto chvíli mohu jenom avizovat to, že pokud se jedná o předškolní vzdělávání od pěti do šesti let, pokládala bych za racionální, pokud bychom umožnili, právě proto, že se jedná o povinné předškolní vzdělávání, i dětem, které tedy nejsou proočkovány, protože tato povinnost neplatí pro školní docházku od první třídy, od šesti let, jsem otevřena se o tom bavit v rámci pěti až šesti let s tím, že v tuto chvíli jsme si udělali analýzu zákona o ochraně veřejného zdraví a je i výklad, že zákon o ochraně veřejného zdraví tím, že právě uvolňuje otázku proočkování právě pro povinné vzdělávání, tak umožňuje výklad, že právě od pěti do šesti let, pokud prohlasujete povinné předškolní vzdělávání, se to automaticky na tyto děti od pěti do šesti let nevztáhne.“

IV. Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

z 21. schůze ze dne 3. února 2016 zde

Výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona s některými pozměňovacími návrhy. Mezi nimi byl návrh na zrušení předmětného omezujícího ustanovení: „V části první čl. I dosavadním bodu 10. § 34a se odstavec 3 zrušuje.“ Tento pozměňovací návrh byl následně schválen.

V. Platné znění zákona

naleznete např. na http://www.sagit.cz/info/sb16178

Závěr

Žádné ustanovení omezující přístup neočkovaným nebo nedoočkovaným dětem na povinný poslední předškolní rok do klasické mateřské školy se v platné legislativě nenachází. Jediné místo zmiňující individuální vzdělávání je tak nezávazná důvodová zpráva ke školskému zákonu.

Přijímání i neočkovaných dětí do mateřských škol do povinného posledního předškolního roku potvrdil také bývalý hlavní hygienik Vladimír Valenta na 3. jednání Pracovní komise pro problematiku očkování, byť trochu krkolomně: „Zavedení 3. třídy MŠ jako povinného vzdělávacího programu a povinnost požadavku na splnění povinnosti pravidelného očkování při přijímání dětí do MŠ – požadavek na pravidelné očkování dětí, docházejících do prvního a druhého ročníku MŠ v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb., i nadále trvá.“ (viz zápis)

 
(aktualizace 14. 11. 2016)

Dne 11. 11. 2016 vydaly Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společné STANOVISKO k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017.

V tomto stanovisku se mj. uvádí:

" ... mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku."

"Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci."