Facebook Instagram

Otevřený dopis paní Šebkové - odpověď na její výzvu směřovanou naší Společnosti


Vážená paní Šebková,

jsme rádi, že nás oslovujete alespoň prostřednictvím zápisu Pracovní komise pro problematiku očkování. Bohužel jsme i přes naši opakovanou žádost do této Komise přizváni nebyli. Skutečný důvod pro to, aby v této Komisi nebyli zástupci pacientů postižených očkováním, stále neznáme. Zřejmě však tato Komise nemá za účel skutečně řešit v plné šíři problematiku očkování. A přestože tvrdíte, že se snažíte s námi komunikovat, bohužel se nám o této snaze zatím nic nedoneslo. Jediná komunikace probíhá nyní v Komisi, kam ovšem přístup nemáme. 

Jako společnost, která zastupuje právě poškozené očkováním, jsme se přihlásili k možnosti zaslat Evropskému soudu pro lidská práva vyjádření - tzv. amicus curiae, abychom popsali situaci v ČR ohledně očkování. Na základě zkušeností mnoha rodičů poškozených dětí jsme velmi pečlivě sestavili tento dokument, tedy jakousi "Zprávu o očkování v České republice v roce 2016" (Amicus curiae). Rozumím tomu, že jako předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL) nejste spokojena s tím, že pediatři nejsou dostatečně informováni o nežádoucích účincích očkování, a že někteří nerespektují zdravotní stav dětí a například ignorují zvýšené riziko nežádoucích účinků při podávání více vakcín současně.

Velmi vítáme vstřícnost a citlivost mnoha pediatrů, kteří se sami vzdělávají, sami vnímají skutečná rizika u některých dětí a sami navrhují v nutných případech odkládání očkování apod. Bohužel se tak neděje všude a není nám známo, že by v tomto směru OSPDL dosud podnikla nějaké pozitivní kroky. Nebylo naším cílem nikoho urazit, ale popsat skutečný stav z pohledu zejména rodičů postižených dětí. Moc rádi bychom pomohli OSPDL s informováním pediatrů o možných rizicích spojených s očkováním. Na našem webu www.poockovani.cz postupně připravujeme pro pediatry podrobnější informace a budeme rádi, pokud nám pomůžete s distribucí našeho letáku "Co by měli rodiče vědět před očkováním svého dítěte," který jsme na naše náklady nechali vytisknout. Jsme otevřeni jakékoliv diskuzi a spolupráci.

Uvádíte, že to, že mluvíme o problémech, nemůže vést ke kompromisu, který musí směřovat ve prospěch dětí. Ale přeci to, že budeme zastírat skutečnost, nemůže vést ku prospěchu dětí apriori. Právě pojmenovat a přiznat si realitu může jedině vést k potřebné nápravě nevyhovujícího stavu. Pokud lékař nenaslouchá pacientovi nebo jeho rodičům a pokud upřednostňuje stereotypy, schematismus a vědecky již překonané názory a informace, nemůže mu být dobrým lékařem.

Závěrem Vás bohužel musím informovat, že Vaší veřejné žádosti o vystříhání se podobných akcí nemůžeme a ani nechceme vyhovět. Neshledali jsme Vaši výzvu a výtku za věcně opodstatněnou. Náplní naší činnosti je právě informovat o tom, co se v oblasti očkování u nás skutečně děje, a to jak v ČR, tak i v jiných zemích. Budeme tak proto činit i nadále, a to i ve vztahu ke skutečné činnosti OSPDL a jejích členů.

 

S pozdravem

Ing. Václav Hrabák, předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.

 

Dopis ve formátu pdf ke stažení

 

Seznam použitých odkazů:

 

http://www.poockovani.cz/zpravy/clanky/instituce/20161013003616

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zapis-z-4jednani-pracovni-komise-pro-problematiku-ockovani-dne-23-6-2016_12760_3322_5.html

http://www.poockovani.cz/uploads/opetovna_zadost_o_clenstvi_v_komisi.pdf

poockovani.cz/downloads/co_by_meli_rodice_vedet_02.pdf