Facebook Instagram

Mezinárodní den poškozených očkováním


Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. ve spolupráci s dalšími národními a zahraničními organizacemi vyhlašují 3. červen „Mezinárodním dnem poškozených očkováním“ (International Vaccine Injury Awareness Day). Tento den je dnem společné podpory lidí celého světa těm, kterým očkování významně zasáhlo jejich životy.

U této příležitosti se v mnoha městech v Česku bude už druhým rokem konat akce „Zapal svíčku za včeličku“. Tato akce, která proběhla v České republice v roce 2015, se stala inspirací pro pořádání podobných akcí v dalších zemích světa. Lidé na celém světě budou zapalovat svíčku jako vzpomínku a podporu těm, kterým očkování změnilo jejich život (mezinárodní web - lightacandle.eu).

K Mezinárodnímu dni poškozených očkováním proběhla v Praze 31. května tisková konference.

Vzkazy od některých českých a slovenských osobností k tomuto dni a akci Zapal svíčku za včeličku.

Prohlášení k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním

Na celém světě se stále častěji ozývají hlasy lidí přesvědčených o tom, že jejich děti nebo oni sami byli vážně poškozeni na svém zdraví v důsledku očkování. Mezinárodní den poškozených očkováním je dnem společné podpory lidí celého světa těm, kterým očkování významně zasáhlo jejich životy.

Některé země zavedením povinného očkování dětí i dospělých porušují základní lidská práva a svobody. Zejména děti se pak mohou stát oběťmi systémů, které pod hrozbou sankcí na rodičích vynucují vykonat lékařský zákrok i na dětech, u nichž může být z nějakého důvodu rizikový. V zájmu vědecky nepodloženého kolektivního prospěchu může být vážně ohroženo nebo dokonce celoživotně poškozeno jejich zdraví. Odborná veřejnost přitom není schopna dostatečně vědecky obhájit nezbytnost a jednoznačný pozitivní přínos takových praktik u každého jednotlivce, ani v rozměru kolektivním.

Mezinárodní den poškozených očkováním je věnován také všem, kterým nežádoucí účinky navždy zasáhly a změnily jejich životy tím, že se dotkly jejich nejbližších. Je věnován rodičům a rodinám, jejich nehmotným i hmotným obětem, které statečně nesou břímě v  podobě celoživotní péče zejména o poškozené děti. Je věnován jejich osobní odvaze i společenskému strádání a nedůvěře, kterou ve svém okolí pravidelně zažívají. V některých zemích neexistuje pro tyto rodiny státní pomoc ani podpora. Přitom v jiných zemích považují náhrady a pomoc poškozeným očkováním za samozřejmé, přestože v řadě z nich ani není očkování povinné.

Tento den je věnován i poškozeným očkováním, které tito podstoupili dobrovolně, zcela přesvědčeni o bezpečnosti očkování a na realitu jeho nežádoucích účinků vůbec nebyli připraveni. Až pozdě zjistili, že podlehli mediální propagaci, že jim nebyly podány dostatečné informace a často nebyl brán zřetel na jejich možnou zdravotní indispozici. V neposlední řadě je však tento den věnován i těm, kteří odvážně zvedli svůj hlas, hledají pravdu a ptají se na věci, na které jim skupiny propagující očkování a lidé odpovědní za očkovací politiku nejen odmítají odpovídat, ale dokonce se je snaží i umlčet.

Tento den má otevřít oči těm, kteří neochvějně věří, že očkování je pouze prospěšné se zanedbatelnými riziky. Tato rizika skutečně existují, jsou reálná a mohou se s nimi setkat všude kolem sebe. Mohou se dotknout i jich nebo jejich blízkých. Má poukázat na to, že poškození očkováním jsou skuteční lidé, kteří potřebují pomoc a podporu. Má také upozornit na to, že znalosti těch, kteří se označují za vědce a odborníky hlásající neposkvrněnost očkování, jsou často omezené a že se tito odborníci apriori odmítají zabývat vědecky relevantními skutečnostmi. Někdy dokonce kvůli osobnímu prospěchu záměrně zatajují důležité informace. Má poukázat i na to, že tématem očkování je nutné se skutečně veřejně zabývat směrem od dogmat k jeho realitě. Očkování může být prospěšné jedině tehdy, pokud budou bedlivě zkoumány následky, které se nebudou zamlčovat a nebude se umenšovat jejich závažnost a četnost. Pokud se budou na skutečných vahách vážit skutečná rizika, oproti jeho vědecky prokázaným přínosům.

Někteří lidé se pod tlakem reklamních kampaní hlásajících téměř nulová rizika očkování a halících se do hávu odbornosti vysmívají těm, kteří si nesou následky a ptají se. Propagační kampaně vytváří z lidí, kteří mají osobní zkušenosti s poškozením a bojí se dalších následků, „nepřátele společnosti“, hanobí je a vnášejí do dialogu o očkování negativní emoce. Tento den je dnem soucitu s těmi, kteří si ponesou následky očkování po celý život. Přináší porozumění namísto negativismu.

Tento den lidé na celém světě zapalují svíčky, vzpomínají a posílají podporu těm, kterým očkování vzalo část jejich života. Zapalují svíčky, aby se ti, kteří rozhodují o národních očkovacích programech, skutečně zabývali následky po očkování a nepodléhali zájmovým skupinám. Podporují a přihlašují se vlastním jménem k mezinárodní snaze o zrušení povinného očkování, které odporuje Listině základních lidských práv a svobod (petice). Zapalte svíčku proto, aby kolem poškozených očkováním bylo o něco více světla. Více světla, které pomůže, aby již nebyli nadále v této společnosti nikým přehlíženi. V tento den Zapalte svíčku za včeličku.