Facebook Instagram

E-mail adresovaný všem poslankyním a poslancům v říjnu 2016 vyzývající k předložení novely zákona o ochraně veřejného zdraví


Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolujeme si Vás tímto velice požádat, abyste v PS PČR navrhl/a a předložil/a novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZoVZ). Věříme, že uznáte plnou důvodnost i naléhavost této naší žádosti a prosby.

1) Již několik měsíců leží nezařazená do jednání PS PČR senátní novela ZoVZ (sněmovní tisk č. 743). Tato novela navrhuje zrušit omezení přístupu neočkovaným a nedoočkovaným dětem na školy v přírodě, letní dětské tábory, zotavovací akce či sportovní soustředění. Novela byla schválena naprostou většinou členů Senátu PČR (hlasováno v poměru 53:0, zdrželo se 5). K této novele však nedala vláda ČR souhlasné stanovisko (hlasováno v poměru 9:1, viz eKLEP).

2) V základech této novely stojí ve společnosti již zcela většinově převažující názor, že represe neočkovaných dětí v ČR jsou nečestné a výhradně manipulativní opatření. Jejich skutečný cíl je skrývaný a není veřejně přiznáván, protože je v rozporu se základními lidskými právy. Skrývaným cílem těchto represí je vynutit si na rodičích očkování svých dětí strachem a pod hrozbou budoucího omezování těchto dětí na jejich možnostech oproti ostatním dětem. Skutečný zdravotní a medicínský přínos však fyzická eliminace dětí z dětských kolektivů nemá prakticky vůbec žádný (viz také stanovisko Veřejného ochránce práv k této otázce). Jedná se o natolik transparentně nečestnou zdravotní politiku, že si zejména kvůli tomuto represivnímu opatření již vysloužila všeobecné označování za „očkovací teror“ nebo „očkovací diktaturu.“

3) Přímým důkazem našich slov i plné důvodnosti senátní novely zákona je například novela školského zákona (č. 178/2016 Sb.), která začne platit již od příštího roku. Ještě v roce 2015 bylo zcela nemyslitelné, aby neočkované nebo nedoočkované děti mohly být přijímány mezi ostatní děti do mateřských škol. Desítky lékařů, vakcinologů a pediatrů se zásadně braly proti takovému stavu a snášely velká množství různých argumentů, proč je nezbytné neočkovaným dětem zabránit v přístupu do kolektivů. Zabránit i přesto, že něco podobného provádí dětem již pouze posledních pět zemí na území celé Evropy (viz mapa). Novela školského zákona však nařídila všem – a to i všem neočkovaným dětem – povinnou účast v posledním roce předškolního vzdělávání v mateřských školách. Všechny dosud používané odborné argumenty, proč je nezbytně nutné, aby se právě toto v ČR nikdy nestalo, vzaly rázem úplně za své. Pan poslanec David Kasal (mj. místopředseda Pracovní komise pro problematiku očkování) veřejně odůvodnil tyto nové právní předpisy (novelu školského zákona) tím, že pětileté děti jsou údajně přeci jen už o něco odolnější, a proto i jako neočkované do dětských kolektivů vlastně mohou. Je zvláštní, že si naši odborníci uvědomili takto jednoduchou a elementární skutečnost až po mnoha letech vnitrostátních represí neočkovaných dětí.

4) Mnoho rodičů, široká veřejnost - a naši členové a zástupci společně s ní - si nyní pokládají velice jednoduchou otázku: Pokud jsou děti ve věku pěti let již přeci jen více odolné tak, že i jako neočkované do mateřských škol nastoupit a navštěvovat je mohou, proč neočkované děti ještě starší - ve věku 6-18 let – podle zákonů ČR stále nesmí s ostatními dětmi na žádnou školu v přírodě, dětský tábor, ozdravný pobyt nebo na sportovní soustředění? Odpovědi však zcela schází a nikdo je nepodává. Za těchto okolností je velmi snadné oslovit veřejnost s tím, že ČR je skutečně zemí svévolného očkovacího teroru, jejíž očkovací politiku zjevně ovládají výrobci vakcín a zcela nedůvěryhodné úřední autority ochrany veřejného zdraví.

5) Senátní novela ZoVZ tento problém a paradox řeší tím, že dětem ve věku školní docházky (od 6ti let) již bez ohledu na stav očkování nebrání v účasti ve vůbec žádném dětském kolektivu. Je tedy plně v souladu nejen s odůvodněním novely školského zákona, ale také se situací ve všech okolních sousedních státech (SRN, Rakousko, Polsko, Slovensko aj.). Nejen senátorům však přijdou již současné legislativní represe iracionální a svévolné. Také vědecký sekretář České vakcinologické společnosti – prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D – se na adresu současné represivní legislativy vyjádřil již tak, že přímo hovořil o absurditách v zákonech. Totéž poté již dříve prohlásil v odborném časopisu Vakcinologie samotný předseda této společnosti - prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D, CSc., když přímo uvedl: Pravdou je, že zabránění pobytu ve školkách a podobných zařízeních všem, kteří nemají zcela ideální očkovací profil, je nesmyslné.“

6) Je objektivní skutečností, že k omezování základních lidských práv a svobod dětí a jejich rodičů dochází v ČR v oblasti očkování již dokonce zjevně iracionálními, absurdními a nesmyslnými právními předpisy. Je dle našeho názoru legitimní ptát se po tom, kde se děje tak zásadní chyba? Proč a na jaké úrovni selhávají kontrolní mechanismy? Kdo se snaží a má zájem na takovém stavu vnitrostátního práva? Jakými nástroji poté tento veřejný škůdce dosahuje přijímání absurdních, nesmyslných a odborně neodůvodnitelných právních předpisů nebo je alespoň dokáže udržovat v platnosti?

 

A proto jsme si dovolili se na Vás osobně obrátit s touto žádostí a s prosbou o zjednání účinné nápravy v právních předpisech ČR. Naprostá většina senátorů se o to již pokusila. Avšak jejich snaha o schválení novely ZoVZ je nepřímo procesně blokována protikladným stanoviskem vlády ČR. Dle průzkumu provedeného mezi letošními kandidáty do Senátu PČR jsme přitom zjistili, že přístup budoucích senátorů a Senátu PČR k tématu očkování a k fyzické eliminaci neočkovaných a nedoočkovaných dětí z kolektivů zůstane pravděpodobně stále velice kritický. Proč právě mezi většinou poslanců PS PČR panují názory přesně opačné, je pro nás jen obtížně pochopitelné.

 

Monika Málková

Společnost pacientů s následky po očkování, z. s.